DANG THI PHUONG ANH


29-12-2019

PERSONAL INFORMATION:

Surname:

Given Name:

Gender:

Address:

Tel:

Email:

Date of birth:

Place of Birth:

Nationality:

DANG

THI PHUONG ANH

Female

R12A20, Tower D, Wesstbay, Ecopark

+84916558556

dangphuonganh2000@gmail.com

13/09/1983

Hai Phong

Vietnam

EDUCATIONAL:

2001 – 2005:

 

 

 

2009 – 2012:

 

 

 

2013 – 2017:

Faculty of Tourism Studies, College of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Bachelor of Philology

 

Faculty of Tourism Studies, College of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Master of Tourism Studies

 

Major of Cultural Management, Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies, Doctor of Cultural Studies

 

MAJOR RESEARCH  FIELDS:

1. Tourism studies

2. Cultural Studies

3. Cultural Management

PUBLICATIONS:

Monograph:

1. Dang Thi Phuong Anh, Bui Thi Thu Van (2018): Phat trien du lich ben vung (Sustainable tourism development), Vietnam National University Press, ISBN: 978-604-961-676-1

 

Further publications:

 

 1. Publications with peer review process
 1. Tran Huu Son, Dang Thi Phuong Anh (2017): Sustainable development of community based tourism sites in the north-west region. In: Critical issues for sustainable tourism development in South East Asia, Vietnam National University Press, pp. 293 – 306.
 2. Dang Thi Phuong Anh (2017): The relationship between intangible cultural heritage and community development: A case study of kite playing in Vietnam’s Red River Delta. In: Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 3, No 2, 203-220.
 3. Dang Thi Phuong Anh (2017): Quy trình đánh giá khả năng phát triển cộng đồng dựa vào nguồn lực di sản văn hóa phi vật thể (The process of evaluating the ability of community development based on intangible cultural heritage resources). In: Tạp chí khoa học, trường Đại học Hà Tĩnh 11, 90 – 97.
 4. Dang Thi Phuong Anh (2017): Nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể trong phát triển cộng đồng – hướng đi còn bỏ ngỏ (Research on intangible cultural heritage in the development community –open orientation). In: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 20, 10 – 19.
 5. Dang Thi Phuong Anh (2017): Mô hình quản lý trò chơi dân gian ở đồng bằng Bắc Bộ (Management models of folk games in the Red River Delta). In: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật 391, 44 – 47.
 6. Dang Thi Phuong Anh (2016): Tục chơi Diều của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ (Kite playing of Vietnamese people in the Red River Delta). In: Tạp chí Văn hóa học 4 (26), 61 – 67.
 7. Dang Thi Phuong Anh (2016): Tục chơi Diều trong phát triển cộng đồng ở châu thổ Bắc Bộ (Kite playing in community development in the Red River Delta). In: Tạp chí Di sản văn hóa 2 (55), 80 – 82.
 8. Dang Thi Phuong Anh (2016): Đưa những di tích gắn với cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế vào khai thác du lịch (Using the relics associated with the life of Ho Chi Minh in Hue in the tourism). In: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 15, 73 – 80.
 9. Dang Thi Phuong Anh (2015): Du lịch tâm linh tại Nha Trang, Khánh Hòa (Spiritual tourism in Nha Trang, Khanh Hoa). In: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 11, 84 – 92.
 10. Dang Thi Phuong Anh (2014): The relation between a mega sport event and the host destination. In: International Journal of Tourism Sciences (V14, number 3), 116 – 129.
 11. Dang Thi Phuong Anh (2013): Đưa những “dấu tích bị lãng quên” vào sản phẩm du lịch (nghiên cứu trường hợp giếng đá cổ Hội An) (Using “the forgotten relics” in the travel products (case studies of ancient stone well in Hoi An). In: Tạp chí Văn hóa học 4 (8), 72 – 78.
 12. Dang Thi Phuong Anh (2013): Đánh giá tính hấp dẫn của trò chơi dân gian Việt Nam đối với khách du lịch (Nghiên cứu trường hợp trò chơi dân gian Diều sáo, xã Đại Trà, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) (Appraising the attraction of Vietnamese folk game to tourists (Case study of “Dieu sao” folk game at Dai Tra commune, Kien Thuy district, Hai Phong city). In: Tạp chí Khoa học (khoa học liên ngành) trường Đại học Sư phạm Hà Nội 6B (58), 152 – 158.
 13. Dang Thi Phuong Anh, Bui Thi Thu Van, Cao Hoang Ha (2013): Tác động của đô thị hóa tới phát triển kinh tế xã hội của một số làng nghề ở thành phố Hà Nội (The influence of urbanization on the socioeconomic development of craft villages in Hanoi). In: Tạp chí Khoa học (khoa học liên ngành) trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 (58), 166 – 176.

14. Dang Thi Phuong Anh (2012), Vấn đề kinh doanh du lịch tại các điểm tôn giáo, tín ngưỡng (Tourism business at the sites of religion and beliefs). In: Tạp chí Văn hóa học 3, 49 – 53.

15. Dang Thi Phuong Anh (2012), Tính cộng đồng làng xã qua trò chơi dân gian pháo đất (village community characteristics through “Phao dat” folk game). In: Tạp chí Di sản văn hóa 3 (40), 57 – 60.

 1. Publications without peer review process

1.   Pham Hong Long, Dang Thi Phuong Anh (2017): Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho du lịch Nam Định (Orientation to build specific products for Nam Dinh tourism). Proceedings of the “Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Nam Định” Conference at Nam Dinh, Vietnam, December 2017, pp. 54 – 58.

2. Dang Thi Phuong Anh, Cao Hoang Ha (2016): Sự tham gia của nữ giới trong phát triển du lịch cộng đồng ở làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây – Hà Nội) (Participation of women in community tourism development in Duong Lam ancient village (Son Tay - Hanoi). Proceedings of the “Nữ quyền – những vấn đề lý luận và thực tiễn” Conference at Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam, September 2016, pp. 485 – 499.

3. Dang Thi Phuong Anh (2015): Bảo tồn và phát huy Trò chơi dân gian của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ tiếp cận từ quan điểm quản lý di sản (Conservation and promotion of Vietnamese folk games in the Red River delta - approaching from the viewpoint of heritage management). Proceedings of the “Việt Nam học – Những phương diện văn hóa truyền thống” Conference in Hanoi, Vietnam, August 2016, pp. 473 – 482.

4. Dang Thi Phuong Anh (2013): Đánh giá hiện trạng khai thác du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hướng phát triển bền vững (Assessing the current status of tourism exploitation in the Mekong River delta from the direction of sustainable development). Proceedings of the “Phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long – những vấn đề lý luận và thực tiễn” Conference at Hochiminh city, Vietnam, September 2013, pp. 646 – 656.

5. Dang Thi Phuong Anh (2013): Giải pháp nâng cao khả năng ngoại ngữ của nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay (Solutions to improve the language capabilities of today's Vietnam tourism manpower). Proceedings of the “Nguồn nhân lực và phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận” Conference at Binh Thuan, Vietnam, October 2013, pp. 359 – 372.

Post by: SuperUser Account
29-12-2019